BÀN GIÁM ĐỐC
BÀN – TỦ GIÁM ĐỐC
GHẾ GIÁM ĐỐC
GHẾ VĂN PHÒNG